ข่าว

ผลสำรวจจากเอแบคโพล – คนส่วนใหญ่ใช้แอพ LINE ในเวลาเรียนและเวลาทำงานมากที่สุด

สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจประชาชนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,120 คน ระหว่างวันที่ 2-9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้สำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้แอพ LINE ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลสำรวจนั้นออกมาว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.3 ใช้แอพ LINE ทั้งวันในการติดต่อสื่อสาร และมากถึงร้อยละ 81.3 นั้นจะใช้ LINE มากที่สุดในช่วงเวลาเรียนและเวลาทำงาน

สำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดเผยผลสำรวจประชาชนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,120 คน ระหว่างวันที่ 2-9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยได้สำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้แอพ LINE ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลสำรวจนั้นออกมาว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.3 ใช้แอพ LINE ทั้งวันในการติดต่อสื่อสาร และมากถึงร้อยละ 81.3 นั้นจะใช้ LINE มากที่สุดในช่วงเวลาเรียนและเวลาทำงาน

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจอื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์กระปุกดอทคอมได้ทำเป็นแผนภาพ Infographic มาให้ดูอย่างง่ายๆไว้ด้วยครับ

 

LINE ABAC Poll

 

ที่มา Kapook

Comments

comments

65 Comments

65 Comments

 1. Dino

  20/09/2015 at 20:43

  Surriispng to think of something like that

 2. car insurance quotes

  21/09/2015 at 21:18

  Finally! This is just what I was looking for.

 3. cheap car insurance

  22/09/2015 at 17:48

  Smack-dab what I was looking for-ty!

 4. auto insurance

  22/09/2015 at 19:07

  Weeeee, what a quick and easy solution.

 5. car insurance quotes

  22/09/2015 at 22:21

  A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 6. car insurance quotes

  22/09/2015 at 23:30

  The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

 7. car insurance quote

  23/09/2015 at 01:02

  These topics are so confusing but this helped me get the job done.

 8. online auto insurance quotes

  23/09/2015 at 02:48

  Going to put this article to good use now.

 9. car insurance quotes

  23/09/2015 at 06:12

  Short, sweet, to the point, FREE-exactly as information should be!

 10. auto insurance quote

  23/09/2015 at 10:11

  When you think about it, that’s got to be the right answer.

 11. insurance car

  23/09/2015 at 14:34

  Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 12. cheap insurance

  23/09/2015 at 16:06

  Why do I bother calling up people when I can just read this!

 13. carinsurance

  23/09/2015 at 16:26

  What I find so interesting is you could never find this anywhere else.

 14. car insurance quotes

  23/09/2015 at 17:27

  Your post captures the issue perfectly!

 15. cheap auto insurance

  23/09/2015 at 19:19

  At last some rationality in our little debate.

 16. car insurance

  23/09/2015 at 20:11

  It’s a relief to find someone who can explain things so well

 17. car insurance quotes

  23/09/2015 at 23:45

  You’ve hit the ball out the park! Incredible!

 18. car insurance

  24/09/2015 at 00:56

  This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

 19. car insurance

  24/09/2015 at 01:35

  That’s an astute answer to a tricky question

 20. car insurance quotes

  24/09/2015 at 03:57

  I reckon you are quite dead on with that.

 21. auto insurance quotes

  24/09/2015 at 04:18

  Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 22. insurance auto

  24/09/2015 at 05:41

  Your posting lays bare the truth

 23. car insurance

  24/09/2015 at 06:38

  Keep on writing and chugging away!

 24. cheapest car insurance

  24/09/2015 at 08:04

  That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 25. auto insurance

  24/09/2015 at 11:25

  I really wish there were more articles like this on the web.

 26. cheapest auto insurance

  24/09/2015 at 15:21

  That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

 27. insurance quotes auto

  24/09/2015 at 17:01

  You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 28. car insurance quote

  25/09/2015 at 01:12

  I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 29. auto insurance quotes

  25/09/2015 at 06:53

  A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 30. online auto insurance

  25/09/2015 at 09:05

  I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 31. car insurance quotes

  25/09/2015 at 11:18

  The ability to think like that shows you’re an expert

 32. cheap car insurance

  25/09/2015 at 11:32

  That’s the thinking of a creative mind

 33. car insurance

  25/09/2015 at 13:02

  That’s a knowing answer to a difficult question

 34. car insurance quotes

  25/09/2015 at 13:51

  Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 35. cheap car insurance

  25/09/2015 at 14:12

  I like to party, not look articles up online. You made it happen.

 36. online auto insurance

  25/09/2015 at 14:39

  Great common sense here. Wish I’d thought of that.

 37. car insurance

  25/09/2015 at 16:48

  Whoever wrote this, you know how to make a good article.

 38. auto insurance quotes

  25/09/2015 at 17:28

  IMHO you’ve got the right answer!

 39. cheap car insurance

  25/09/2015 at 21:24

  Just the type of insight we need to fire up the debate.

 40. cheap car insurance

  26/09/2015 at 04:08

  Holy concise data batman. Lol!

 41. free car insurance

  26/09/2015 at 05:48

  I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 42. cheap auto insurance

  26/09/2015 at 06:23

  Extremely helpful article, please write more.

 43. car insurance quotes

  26/09/2015 at 08:47

  Heck yeah this is exactly what I needed.

 44. cheap car insurance

  26/09/2015 at 10:48

  You’ve captured this perfectly. Thanks for taking the time!

 45. insurance quotes auto

  26/09/2015 at 14:07

  So true. Honesty and everything recognized.

 46. car insurance quotes

  26/09/2015 at 16:13

  It’s really great that people are sharing this information.

 47. car insurance quotes

  26/09/2015 at 17:04

  I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 48. car insurance quotes

  26/09/2015 at 19:04

  That’s a smart answer to a tricky question

 49. auto insurance

  26/09/2015 at 19:50

  I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 50. car insurance quote

  26/09/2015 at 20:27

  Check that off the list of things I was confused about.

 51. auto insurance

  26/09/2015 at 22:01

  Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

 52. cheap insurance

  27/09/2015 at 00:03

  None can doubt the veracity of this article.

 53. cheapest auto insurance

  27/09/2015 at 02:41

  It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 54. auto insurance quotes

  27/09/2015 at 06:43

  Woot, I will certainly put this to good use!

 55. cheap car insurance

  27/09/2015 at 08:07

  Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 56. car insurance

  27/09/2015 at 08:32

  Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

 57. cheap car insurance

  27/09/2015 at 10:00

  I’ll try to put this to good use immediately.

 58. insurance auto

  27/09/2015 at 11:39

  That insight solves the problem. Thanks!

 59. insurance car

  27/09/2015 at 19:56

  Your posting is absolutely on the point!

 60. car insurance quotes

  28/09/2015 at 00:39

  Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 61. auto insurance

  28/09/2015 at 02:20

  Keep on writing and chugging away!

 62. car insurance

  28/09/2015 at 03:43

  Hey hey hey, take a gander at what’ you’ve done

 63. cheap car insurance

  28/09/2015 at 04:23

  Shiver me timbers, them’s some great information.

 64. online car insurance quotes

  28/09/2015 at 05:22

  This info is the cat’s pajamas!

 65. cheap auto insurance

  28/09/2015 at 05:45

  I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top